Publicerad:

Senast ändrad:

Fastighetsförsäljning bidrog till mycket positivt bokslut 2017

Bild på snötäckta granar

Munkedals kommuns resultat för 2017 uppgår till drygt 50 miljoner kr. Resultatet ligger 38 miljoner kr bättre än det budgeterade resultatet på 13 miljoner kr. Främsta orsaken till det höga resultatet var en försäljning av en skogsfastighet som gav 31 miljoner kr i reavinst, vilket möjliggjorde att kommunen kunde betala av sina lån med 32 miljoner kr.

Investeringarna uppgick till 53 miljoner kr, vilket var något mindre än vad som planerats i budgeten. Den största investeringen var köpet av före detta Dingle Naturbruks-skola som uppgick till 28 miljoner kr. Andra större investeringar som genomfördes under året var en tillbyggnad av Kunskapens hus samt upprustning av Munkedalskolans skolgård.

 

- Det är fantastiskt roligt att vi kan redovisa ett så gott resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Karlsson. Försäljningen av skogsfastigheten gör att vi kan minska våra nuvarande lån inför kommande investeringar i omsorg och skola.

 

Några händelser i Munkedals kommun under 2017

 

Förvärv av fastigheten Dingle Naturbruksskola

Under året förvärvades fastigheten Dingle Naturbruksskola från Västra Götalands-regionen. Syftet med området är att skapa ett utbildnings- och utvecklingscentrum i Munkedal med en fokus på gymnasium, komvux och yrkesinriktad vuxenutbildning samt naturbruksutbildning Ytterligare syfte är att möjliggöra för nyetablering av fö-retag, men även samarbete med befintliga företag i kommunen för att täcka da-gens och framtida behov av kompetens. Munkedals Utvecklingscentrum invigdes den 22 april.

 

Nytt bostadsområdet på Tegelverket

Exploatering av området Tegelverket med 28 nya tomter påbörjades under året. Området ligger i den nordvästra delen av Munkedal och har nära till skola, barnom-sorg, äldreboende och affärer.

 

Beslut om ny politisk organisation

Beslutet ska leda till en utveckling av den politiska organisationen. Kommunstyrel-sen ska få ett mer renodlat uppdrag att utöva uppsikt över den kommunala verk-samheten genom en mer traditionell organisationsmodell med facknämnder. Fördelarna med den nya politiska organisationen är att ansvar och kunskap kan fördelas på fler aktörer. Varje nämnd kan få mer renodlade uppdrag och tydligare upprätt-hålla kontaktytorna med förvaltningen.

 

Ökat invånarantal

Befolkningen växer i kommunen och i slutet av året översteg invånarantalet 10 400. Verksamheten inom barnomsorg och skola har under året byggts ut i takt med det ökade antalet invånare.

 

Tipsa webbredaktionen