Publicerad:

Senast ändrad:

Barnkonventionen 30 år

Foto på en flicka som leker med såpbubblor i en park.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och därför firas 20 november som den stora barndagen på flera platser i världen. I år fyller barnkonventionen dessutom 30 år!

Barnkonventionens syfte är att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.


Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling 1989 – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen.


Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.


Läs mer om vad detta innebär på barnombudsmannens webbplats


Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp.


Barnen ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har rätt till utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, sitt eget språk, kultur och lek och fritid.


Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag.


Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.


Sedan 2017 arbetar Munkedals kommun aktivt med att implementera barnkonventionen. Munkedals kommun har ett ansvar för varje barn i kommunen och att barnkonventionen efterlevs. I vårt kommunala uppdrag ingår att arbeta för barnets bästa och att ge förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.


Läs mer om barnkonventionen på barnombudsmannens webbplats.


 

Tipsa webbredaktionen