Publicerad:

Senast ändrad:

Planförslag för område vid Örekilsparken ställs ut för granskning

Konceptskiss över tänkbar byggnation på Vadholmen

Exempel på möjlig utformning av byggnation på Vadholmen, södra.

Munkedals kommun har under en längre tid arbetat med planer för byggnation av flervåningshus med cirka 100 lägenheter i anslutning till Örekilsparken. Nu ställs förslag på detaljplan ut för granskning. Planförslagets syfte är att skapa bra förutsättningar för bostäder och centrumutveckling. Berörda sakägare, boende och andra aktörer har under granskningstiden möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Området i fråga kallas Vadholmen, södra och är beläget mellan Strömstadsvägen och Örekilsparken, som är ett grönområde med bland annat gångvägar, lekplats och minigolfbana. Munkedals centrum med matvaruaffärer, post, apotek, bank, restauranger och butiker med mera ligger cirka 200 meter västerut. Berörda fastigheter i området är Foss 2:81, 2:82 med flera.


Byggnationen beräknas kunna ske i flera etapper och planen är att kunna påbörja arbetet efter årsskiftet i samverkan med externa byggintressenter, berättar Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun.


— Under hösten kommer vi ha en markanvisningstävling dit vi välkomnar entreprenörer att delta med projektförslag kring byggnation, berättar Elisabeth Linderoth. Själva byggnationen kan ske i etapper och vi tror att det finns möjlighet att påbörja arbetet efter årsskiftet, om allt löper på.


För kungörelse med underrättelse om granskning av detaljplan Vadholmen, södra, samt länk till handlingar, se:


Kungörelse Vadholmen, södra

(Kungörelsen tas bort 2020-08-23)
Tipsa webbredaktionen