Publicerad:

Senast ändrad:

ÖP 2040 - Ny översiktsplan på gång

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med sikte på hur vi vill att vår kommun ska se ut och användas kring år 2040. Den nya ÖP:n tas fram i bred dialog med kommuninvånare, föreningar och näringsliv och arbetet beräknas pågå fram till 2024.

En översiktsplan, så kallad ÖP, är en långsiktig vision om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i sin helhet och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och är ett vägledande, men inte bindande dokument som ska revideras en gång varje mandatperiod.


– Varje kommun ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan som ger vägledning för detaljplanering och beslut om bygglov med mera, berättar Elisabeth Linderoth, ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun sedan mars i år. I arbetet med den nya ÖP:n vill vi skapa möjligheter till dialog och påverkan från våra kommuninvånare, unga
som gamla.


Förstora bilden

Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef

Exakt hur dialogen kommer att genomföras är under planering, men exempel på tänkbara kommunikationskanaler är samråd, utställningar, intervjuer, möten i olika grupper, enkäter, digitala kartor, barn- och ungdomsverksamheter med flera.


– Målsättningen är att ha klart ett underlag för beslut under 2024, säger Elisabeth Linderoth. Det är många intressenter som ska ha möjlighet att komma till tals och många faktaunderlag som ska granskas och tas hänsyn till. ÖP:n är ett viktigt och spännande styrdokument, då den lägger grunden för stora delar av våra gemensamma framtid i kommunen.


Vidare information om ÖP 2040 kommer att presenteras via kommunens webbplats och andra medier.


Artikel från kommuntidning nr 5

Det här är en artikel från Munkedals kommuntidning som delades ut till alla kommunens hushåll vecka 44. Läs tidningen i sin helhet på: www.munkedal.se/tidning


Tipsa webbredaktionen