Publicerad:

Senast ändrad:

Ta del av enkätsvar kring byggnation på Vadholmen

Översiktsillustration över tänkbar utformning av Vadholmen

Munkedals kommun gick i mars ut med en enkät för att ta del av allmänhetens åsikter kring hur den planerade byggnationen vid Örekilsparken bör utformas. Nu har resultatet av de dryga 200 svaren presenterats för samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. De önskade riktningar som framkommit av enkätsvaren ska även arbetas in i underlaget till kommande markanvisningstävling.

Elisabeth Linderoth, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun, tycker det är glädjande att det kommit in så många enkätsvar.

- Vi har fått in hela 199 svar via webbenkäten och tre via post, berättar Elisabeth Linderoth. Jag tycker det påvisar ett stort engagemang för både den planerade byggnationen på Vadholmen och för Örekilsparken som rekreationsområde.

Nu har resultatet av enkäten presenterats för både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

- Vi ser bland annat att många föredrar 2:or och 3:or - samt att det är något fler som föredrar hyresrätter framför bostadsrätter, säger Elisabeth Linderoth. Det är viktigt med god arkitektur och utformning och en majoritet föredrar trä som material. Många värdesätter även exempelvis egna tvättmöjligheter och bra utemiljöer - och att innegårdarna ska vara trivsamma och trygga platser med lugn och ro.

Många som svarar önskar ljusa och öppna planlösningar med balkonger i bra läge. Men även att hyresnivåerna ska vara rimliga. Flera önskar att byggnaderna inte sticker ut på höjden eller i utseende. Flera vill även att kommunens bostadsbolag Munkbo är med och bygger.

- Vi har fått in åsikter som påvisar att många är väldigt positiva till byggnationen - och att man även är väldigt mån om att Örekilsparken ska fortsätta vara en social plats för alla, fortsätter Elisabeth Linderoth. Man önskar även att man kan vidareutveckla parken för exempelvis lek och aktiviteter.

Markanvisningstävling nästa steg

Nu arbetas det med att ta fram ett underlag för kommande markanvisningstävling. Vid en markanvisningstävling kan olika intressenter vara med och tävla om ett byggprojekt genom att lämna in förslag på utformning.

- Vi kommer att arbeta in delar av enkätresultatet i underlaget inför markanvisningstävlingen. Min förhoppning är att vi kan slutföra en sådan tävling innan året är slut.

 

Ta del av enkätresultatet

Via länken nedan kan du ta del av det sammanställda resultatet av den digitala webbenkäten.

Notera att enkätens sammanfattning endast visar de senaste fritextsvaren.


Sammanfattning av enkätsvar