Publicerad:

Senast ändrad:

2022 års folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor?

I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor?

Hälsan i befolkningen ser olika ut och skiljer mellan olika åldrar, grupper och delar av länet. Både hälsan och förutsättningarna för en god hälsa förändras över tid. Därför är det viktigt att undersöka och följa hälsan. På så sätt kan viktiga faktorer upptäckas som påverkar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa, eller skillnader i upplevd hälsa mellan olika grupper.


– Resultat från undersökningen hjälper oss att besluta om hälsofrämjande insatser och är tillsammans med andra datakällor en viktig del i arbetet för en god och jämlik hälsa i Västra Götaland, säger Ulf Hanstål (M), ordförande, beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.


Tillsammans med flera av landets regioner står Folkhälsomyndigheten bakom enkäten som nu skickas ut till 92 000 slumpvis utvalda personer från 16 år och uppåt i Västra Götaland. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar.


– Det är frivilligt att delta men vi hoppas att så många som möjligt väljer att svara. Varje persons enkätsvar är viktigt och unikt, det kan inte ersättas av någon annans. För att kunna planera insatser som möter upp mot alla invånares behov behöver vi få svar från så många som möjligt, säger Maria Gäbel, regionutvecklare, avdelning social hållbarhet.


Årets folkhälsoenkät innehåller likt förra gången några frågor som berör pandemin, den här gången handlar frågorna om oro för smitta. Även eventuella förändringar inom övriga frågeområden som kan relatera till den pågående pandemin kommer att följas upp. Det kan till exempel handla om ensamhet och isolering, psykisk hälsa och olika levnadsvanor. Enkäten innehåller även tilläggsfrågor särskilt framtagna i samarbete mellan Västra Götalandsregionen och alla 49 kommuner.


Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.
Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Förändringar över tid

Sedan undersökningen startade år 2004 har enkätsvaren gett viktig information om hälsan i befolkningen. Några exempel är att hälsan överlag är god – mer än 70 procent av invånarna i Västra Götaland upplever att de har en god allmän hälsa. Självrapporterade psykiska besvär som ängslan, oro och ångest har däremot ökat, särskilt bland yngre kvinnor. Daglig rökning har minskat, men användandet av snus ökar bland yngre. Genomgående uppger personer med förgymnasial utbildning oftare sämre hälsa än personer med eftergymnasial utbildning.

Mer information

För frågor om enkäten: hlv@vgregion.se

 

www.vgregion.se/folkhalsoenkaten


Tipsa webbredaktionen