Nytt vattenskyddsområde i Dingle

Flygfoto över Dingle

För att säkerställa en hög kvalitet på dricksvattnet behöver vi skydda vårt gemensamma vatten från olika risker. EU:s ramdirektiv ställer krav på att alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska skyddas. Nu kommer ett nytt vattenskyddsområde i Dingle att tas upp i kommunfullmäktige för beslut den 25 september.

Arbetet med Dingle vattenskyddsområde har pågått sedan 2007 då utredningsarbetet inleddes, och ett förslag arbetades fram åren 2013 - 2016. Ett samråd genomfördes under mars-maj 2016.

 

Munkedal Vatten AB inkom 2020-09-24 med ett reviderat förslag till beslut, som bättre stämmer överens med grundvattentäktens utbredning samt dess tillrinningsområden.

Ärendet om vattentäkt i Dingle har hanterats i kommunstyrelsen den 11 september 2023 - och ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige för beslut den 25 september 2023.

 

Protokoll med handlingar kommunstyrelsens möte 2023-09-11


Munkedals kommun har tidigare (år 2019 och 2020) beslutat om vattenskyddsområdena Kärnsjön, Hedekas, Öbbön, Håby och Hällevadsholm, med tillhörande föreskrifter.

 

Vad innebär ett vattenskyddsområde?

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Samhället är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen.

 

I ett vattenskyddsområdet gäller skyddsföreskrifter som syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna innebär att verksamheter som kan innebära risk för vattenkvalitén är förbjudna. Andra verksamheter kan kräva tillstånd eller anmälan.

 

Exempel på vad som kan regleras i skyddsföreskrifterna kan vara:

  • Hantering av skadliga ämnen som olja och diesel
  • Spillvatten och avfallshantering
  • Hantering och spridning av bekämpningsmedel
  • Energianläggningar
  • Väghållning, byggande, drift och underhåll av vägar
  • Schaktning och muddring
  • Jordbruk och skogsbruk
  • Transport av farligt gods

 

Mer information

 

Allmän information om vattenskyddsområden - Havs och vattenmyndigheten

 

Vid frågor om vattenskyddsområdet, kontakta Munkedals kommuns samhällsbyggnadsförvaltning eller Västvatten AB.