Publicerad:

Tillkännagivande

Instans

Välfärdsnämnden § 42 separat protokoll-sekretess

Datum för sammanträde

2023-03-16

Paragrafer

§ 42 -sekretess enligt 26 kapitlet OSL

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-03-17

Datum då tillkännagivandet tas ned

2023-04-06

Protokoll

Protokoll välfärdsnämnden § 42 publiceras inte på grund av individsekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets och sekretesslagen

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se



Tillbaka till den officiella anslagstavlan