Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Datum för sammanträde

2024-02-08

Paragrafer

§§ 13-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-02-08

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-02-29

Protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets och sekretesslagen.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.se



Tillbaka till den officiella anslagstavlan