Publicerad:

Tillkännagivande justerat protokoll

Välfärdsnämndens myndighetsutskott (extra möte)

Datum för sammanträde

2024-07-04

Paragrafer

§ 87-92

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-07-04

Datum då tillkännagivandet tas ned

2024-07-25

Protokoll

Protokoll Välfärdsnämndens myndighetsutskotts publiceras inte på grund av sekretess enligt 26 kapitlet Offentlighets och sekretesslagen.

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa enheten, Kommunhuset Forum,

Centrumtorget 5, Munkedal

Sekreterare

Anna Thydén

anna.thyden@munkedal.se

Ansvarig för tillkännagivandet

Monica Nordqvist

monica.nordqvist@munkedal.seTillbaka till den officiella anslagstavlan