Altan, uteplats, pool, skärmtak

Altan

En altan som placeras direkt på marken är normalt inte bygglovspliktig. Om altanen placeras över marken så att det skapas ett användbart utrymme under altanen så är altanen bygglovspliktig. Trots att en lägre altan inte tillför någon byggnadsarea kan det ändå krävas bygglov om altanen påverkar byggnadens utseende väsentligt.


Även om en altan inte är bygglovspliktig ska den anpassas till omgivningen.


Trots att det i vissa fall inte krävs bygglov kan det inom strandskyddat område krävas strandskyddsdispens för att få genomföra åtgärden.

Skyddad uteplats

För en- och tvåbostadshus får du med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.


Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs inte.
 • Muren eller planket får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger det.
 • Om muren eller planket är placerade närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg eller park) än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.

Pool

För att bygga en pool eller bassäng som ligger nedsänkt i marken behövs inte något bygglov men arbetet runt omkring kan behöva det.


När du ska bygga en pool är det mycket viktigt att tänka på dina och andras barns säkerheten. Boverkets byggregler (BBR) har föreskrifter om skydd mot drunkning som ska följas.


Kräver eventuellt bygglov

 • Mur, plank eller altan i anslutning till poolen.
  Du hittar mer information om det under respektive sida.


Kräver eventuellt marklov

 • Bygge av pool inom detaljplanerat område. 
  Rådfråga bygglovsavdelningen vad som gäller för din åtgärd.

Skärmtak

För en- och tvåbostadshus får du anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken inte placeras närmare gränsen än 4,5 m samt tillsammans inte är större än 15 m².


Viktigt att veta:

 • Anmälan krävs inte.
 • Skärmtak får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger det.
 • Om skärmtaket är placerat närmare allmän platsmark (t.ex. gata, väg eller park) än 4,5 meter krävs bygglov. Den som äger vägen eller den allmänna platsen, anses inte vara en sådan berörd granne som kan medge placeringen.


Bygglovsavdelningen kan bedöma om det som du vill göra kräver lov eller inte. Ta därför kontakt med oss innan du påbörjar åtgärden

 

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov eller anmälan utan startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer