Anmälan

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, utan som istället kräver en anmälan.

Exempel på sådana åtgärder är de nya så kallade attefallshusen, bygglovsbefriad tillbyggnad och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

 

Andra exempel är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen och nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation, eldstad, hiss eller anläggning för vattenförsörjning inom egen tomt.

 

Även ändring som väsentligt påverkar brandskyddet eller ger upphov till farligt avfall ska anmälas.

Samhället ställer krav när det gäller en byggnads bärförmåga, brandsäkerhet, lämplighet för avsett ändamål, energihushållning, tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder.


Åtgärder som är anmälningspliktiga finns uppräknade i plan- och byggförordningen (PBF) 6 kap 5 §.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer