Friggebod, attefallshus

För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. Byggnationen ska uppfylla ett antal krav för att bygglovsfriheten ska gälla. Om inte alla krav uppfylls krävs bygglov. Kraven gäller till exempel storlek, antal och placering.

Friggebod

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. 
Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.


Du kan uppföra flera friggebodar så länge byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 15,0 kvadratmeter. Taknockshöjden över markens medelnivå får inte överstiga 3,0 meter och byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.


Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området.


Läs mer om vad som gäller för Friggebod.

Attefallshus

Det är tillåtet att bygga upp till 30 kvadratmeter stort ”attefallshus” på sin tomt utan att söka bygglov. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Byggnaden kan användas som komplementbostadshus alternativt som komplementbyggnad. Det vill säga som permanentbostad, garage, förråd eller gäststuga.


Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan – och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens från strandskydd om sådant finns.


Du får bygga till en- och tvåbostadshus med högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Du får också inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen.


Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande och inte närmare järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Kräver anmälan och startbesked

  • Attefallshus, kompletta ritningar krävs
  • Komplementsbostad och komplementsbyggnad
  • Två mindre takkupor på en- och tvåbostadshus
  • Tillbyggnad max 15 m²

Kräver inte bygglov

  • Friggebod

Kräver bygglov

  • Friggebod och Attefallshus inom detaljplanerat område som ska placeras närmre allmän platsmark än 4.5 meter. Till exempel gata, väg eller park.

Blanketter och E-tjänster

Du hittar alla våra e-tjänster och blanketter under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer