Attefallsåtgärder

För en- och tvåbostadshus finns sedan 2 maj 2014 åtgärder och byggprojekt som inte behöver bygglov men som behöver anmälan och startbesked.


Observera att:

  • Reglerna gäller endast för en- och tvåbostadshus.
  • Du måste ha fått ett startbesked innan du påbörjar ditt bygge.
  • Dessa åtgärder kan få tillstånd oavsett vad som står i gällande detaljplan.

Komplementbyggnad och komplementbostadshus på max 30 kvadratmeter

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus), fritidshus eller en komplementbyggnad såsom garage, förråd, gäststuga eller liknande.


Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvm och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan – och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns. Åtgärden är anmälanpliktig.

Bygglovsbefrielsen för "friggebodar" finns kvar. Man får alltså bygga både en "friggebod" på 15 m² och en ny större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 30 m².

Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter

Du som har ett en– eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.  Åtgärden är anmälanpliktig.

Högst två takkupor

Du får bygga högst två takkupor på ett en– eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa så får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.


Anmälan behövs om bygget av takkupan innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs. Eftersom att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs i de flesta fall när takkupor byggs innebär detta att de flesta takkupor behöver anmälan och startbesked. Bygglov behövs om bygget av takkupan innebär att ingrepp i takets bärande konstruktion (exempelvis takstolar och balkar) görs. Bestämmelsen innebär att takkuporna måste vara små för att du varken ska behöva göra en anmälan eller söka bygglov. Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller samtliga krav oavsett om åtgärden behöver anmälan eller bygglov.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan– och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig. Men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så behöver du söka bygglov.


Tänk på att:

Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare deras tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga delägare av grannfastigheten. Ett skriftligt godkännandet lämnas in i samband med anmälan. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig understiga 4,5 meter. Då behöver du söka bygglov.


Undantag

Bygglov krävs i följande fall (9 kap 4 § PBL):

  • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
  • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
  • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Anmälan

Attefallsbyggnad - Anmälan av fristående nybyggnad

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer