Friggebod

Illustration regler för friggebodens plats på tomten

Har du ett en-eller tvåbostadshus på tomten får du uppföra en eller flera friggebodar (med en sammanlagd byggnadsarea på 15,0 kvm) utan anmälan eller startbesked.

Regler

  • Höjden från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
  • Boden får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.
  • Friggeboden ska vara fristående. Den kan alltså inte byggas ihop med en annan byggnad.
  • I övrigt finns inte några regler om hur boden ska se ut eller vilket material man kan använda.

Tillstånd från grannarna

Om man vill bygga närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Om grannen inte ger sitt medgivande måste man söka bygglov. Ansökan om bygglov prövas då mot de bestämmelser som finns i planen. Det kan t.ex. vara så att endast en viss area på tomten får bebyggas. Enligt förarbetena till lagen krävs bygglov om boden placeras närmare gata, väg eller park än 4,5 meter.

Hur räknar man ut friggebodens storlek?

Det är friggebodens utvändiga area som räknas. Om taksprångets horisontella djup är mindre än 50 centimeter räknas det inte in i arean. Taksprånget är den del av yttertaket som springer ut ovan ytterväggen. Är det mer än 50 centimeter räknas hela taksprånget in. Detta framgår av svensk standard SS 02 10 53, som handlar om hur man beräknar arean för byggnader.


Byggnadshöjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer