Kamin, eldstad och rökkanal

Installera eller ändra kamin, eldstad 
och rökkanal

Innan du börjar behöver du anmäla till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om du ska nyinstallera eller väsentligt ändra en kamin, eldstad eller rökkanal behöver du göra en anmälan.

Byter du ut en befintlig eldstad till en ny med likvärdig prestanda behövs ingen anmälan om du ansluter till befintlig skorsten/rökkanal.

Sätter du in en ny kassett i en tidigare öppen eldstad ska du lämna in en anmälan.

Kontakta skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av installationen.

När du gör din anmälan ska du lämna in:

  • Anmälningsblankett
  • Prestandadeklaration – CO max 0,12 vol % och verkningsgrad minst 65%
  • Planritning i skala 1:100 – som visar kaminens placering och rummens användning (vid nyinstallation)
  • Fasadritningar i skala 1:100 – från de håll som berörs, om det är yttre förändringar
  • Förslag till kontrollplan

Startbesked

Du får inte påbörja installationen innan du fått ett startbesked. Är handlingarna som du lämnar in ofullständiga kommer du att behöva komplettera den innan du får startbesked. 

Besiktning

Efter genomförd installation ska den besiktigas av skorstensfejarmästaren. Besiktningsprotokollet skall  skickas till samhällsbyggnadsnämnden. 

Slutbesked

Om installationen är godkänd av skorstensfejarmästaren ska protokollet skickas in till samhällsbyggnadsnämnden samt en begäran om slutbesked. Du behöver ha ett slutbesked innan du får lov att börja elda.

Bra att veta!

  • Gör en anmälan om installation eller ändring av eldstad/rökkanal
  • Du behöver ha ett startbesked innan du påbörjar arbetet
  • Sotaren behöver besikta den färdiga installationen
  • Du behöver ha ett slutbesked innan du får börja elda
  • Om du installerar/ändrar en eldstad/rökkanal utan att ha fått startbesked eller tar den i bruk utan slutbesked tas aktuell sanktionsavgift ut

Anmälan

Eldstad / rökkanal - Anmälan om installation/ändring


Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer