När behövs anmälan

Vissa åtgärder behöver inte bygglov men kan kräva en anmälan och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Åtgärder som är anmälningspliktiga finns uppräknade i plan- och byggförordningen (PBF) 6 kap 5 §.

 

Några exempel på anmälningspliktiga åtgärder är:

 • Ändring av en byggnads bärande konstruktion.
 • Installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.
 • Installation eller väsentlig ändring av en anordning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Rivning utanför planlagt område.
 • Underhåll av en byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.
 • Attefallsåtgärder - komplementbyggnad, komplementbostadshus, takkupa eller tillbyggnad <15 m²


Handlingar som ska bifogas till anmälningsblanketten är:

 • Teknisk beskrivning.
 • Förslag på kontrollplan
 • Ritningar skala 1:100 - fasadritningar och planritning
 • Situationsplan i skala 1:400

När det gäller installation eller ändring av eldstad/rökkanal, ska följade handlingar bifogas anmälningsblanketten:

 • Planritning, där placering av eldstaden/rökkanalen/kaminen framgår.
 • Prestandadeklaration på eldstaden/kaminen och rökrör.
 • Fasadritningar vid yttre förändringar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer