Beslut

Beslut

Ett beslut kan innebära att ansökan beviljas, avslås eller blir avvisad. Beslut ska fattas inom tio veckor från det att ansökan bedömts vara komplett. Om kompletteringar begärts och inte inkommit avvisas ansökan.

I regel är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov, men i vissa fall måste beslutet tas av byggnadsnämnden.

Om ingen överklagar beslutet om bygglov inom fyra veckor så vinner beslutet laga kraft. Det betyder att det inte kan överklagas. Det är bra att invänta att överklagningstiden gått ut, annars bygger du på egen risk.

 

Startbesked
Byggnationen får inte påbörjas utan att startbesked ges. I vissa enklare ärenden kan startbesked ges i samband med bygglov, men för mer komplicerade ärenden hålls ett tekniskt samråd innan startbesked ges. Då går man igenom planering och organisation av arbetet.

Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer