Byggskede

Byggskede

I detta skede pågår bygget och vid åtminstone ett tillfälle kommer ett arbetsplatsbesök att genomföras av byggnadsinspektör. Vid detta besök kontrolleras om bygget följer det beviljade bygglovet och om kontrollplanen efterlevs.

 

Slutbesked
När byggnationen är färdig ska slutbesked utfärdas innan byggnaden får användas. Det är kommunen som beslutar om detta.

Att ta i anspråk byggnaden utan slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Hur länge gäller bygglovet?

Ditt bygglov upphör att gälla om du inte har påbörjat byggnationen inom två år och om du inte har färdigställt byggnationen inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft.

Överklaga

Förvaltningsbesvär (Beslut som rör dig själv)

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ändras.

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du kan överklaga. Det kallas besvärshänvisning och bifogas beslutet. Där ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande, vilket beror på ärendets art.

Överklagningstiden är tre veckor räknat från den dag du tagit del av beslutet.

Överklagandet ska adresseras till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

 

men skickas till:

Kommunstyrelsen

455 80 Munkedal

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer