Munkedals kommunvapen

Grannars möjlighet att påverka

Några gårdar som ligger nära varandra. Lummig grönska och en skog i bakgrunden. I förgrunden syns en hästpaddock.

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut i ärenden om lov. Om berörda grannar och andra sakägare har getts tillfälle att yttra sig tas inkomna synpunkter i beaktan och sökanden får ta del av inkomna synpunkter.

Hörande av grannar


I följande ärenden om lov underrättar byggenheten grannar och andra sakägare som kan vara berörda.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

  • När ansökan avser en åtgärd som ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Vilka som berörs bedöms i varje ärende. Grannar med gemensam fastighetsgräns med den fastighet som ansökan avser bedöms nästan alltid vara berörda. Det är alltid byggenheten som underrättar grannar och andra sakägare.