Munkedals kommunvapen

Kontrollplan

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.


En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista framgår vad som ska kontrolleras och när, var och hur det som skall göras.

 

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.

Angående rivningsåtgärder

Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Per-Åke Willhed

Bygglovshandläggare

 

0524-181 05

planbygg@munkedal.se


Marianne Meijer

Bygglovshandläggare


0524-181 24

planbygg@munkedal.se

 

Adam Karlsson