Kontrollansvarig

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre och måste vara certifierad och ha en självständig ställning.

Kontrollansvarigas uppgifter:

 • Upprätta kontrollplan.
 • Se till att kontrollplanen, bestämmelser och villkor följs.
 • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
 • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller. Samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.
 • Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. 

När behövs kontrollansvarig?

En kontrollansvarig kan behövas om du ska genomföra bygg-, rivnings- eller markåtgärder. Till exempel vid uppförande av ny byggnad eller vid ändringar av byggnad som medför att bärande delar berörs.

Kontrollansvarig behövs inte för:

 • Åtgärder och byggen som inte behöver lov eller anmälan.
 • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. Till exempel: ny- och tillbyggnader upp till 15 kvadratmeter, inglasning av altan, växthus, kolonistugar, garage eller bastu, takkupor och balkonger.
 • Installation av eldstad eller rökkanal.
 • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull.
 • Skyltar.
 • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Det är byggnadsnämnden som gör bedömningen om åtgärden kräver en kontrollansvarig.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer