Riva, rivningslov

När krävs rivningslov?

Vid rivning av en byggnad eller en del av en byggnad:

  • Inom detaljplanelagt område.
  • Utanför detaljplanelagt område, om lovplikten utökats genom områdesbestämmelser.

Du behöver inte rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som får uppföras utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar, om inte kommunen har beslutat i detaljplan eller områdesbestämmelser att rivningslov krävs.


Om du avser riva en befintlig byggnad för att uppföra en ny byggnad på platsen behöver du inte lämna in en separat ansökan. Rivningslovet kan prövas tillsammans med ansökan om bygglov.


Om du är osäker på om det som du har tänkt att riva kräver rivningslov eller anmälan kan du kontakta bygglovsavdelningen.

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer