Anmälan om rivning

Ibland krävs anmälan om rivning

Utanför detaljplanelagt område krävs det oftast en anmälan för att få riva en byggnad eller en del av en byggnad. Arbetena får inte påbörjas innan du har erhållit ett skriftligt startbesked.

Viktigt att invänta startbesked

Att rivningslov beviljats ger inte rätt att påbörja åtgärden. Åtgärder som kräver lov eller anmälan får inte påbörjas förrän du har erhållit ett skriftligt startbesked.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

I Munkedals kommun finns det områden som är av riksintresse för kulturmiljövård eller som är utpekade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om byggnader bör bevaras med hänsyn till sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, konstnärliga eller miljömässiga värde kan du nekas ett rivningslov eller nekas ett startbesked. Under Relaterad information kan du läsa mer om kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Rivning eller inte rivning

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska användas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Vad ska en ansökan om rivningslov innehålla?

  • Ansökningsblankett: Bygglov - Ansökan om nybyggnation, ändringar, rivning
  • Foton på byggnaden
  • Situationsplan
  • Materialinventering
  • Anmälan om kontrollansvarig eller förslag till kontrollplan, beroende på åtgärdens omfattning och byggteknisk svårighet.

E-tjänster och blanketter

Du hittar våra e-tjänster och PDF-blanketter under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer