Inom detaljplanplanerat område

För att sätta upp en skylt, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanerat område krävs bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar skyltärenden inom detaljplanelagda områden, dvs inom de flesta samhällen, bostads- och industriområden. Kontakta en bygglovshandläggare för att få reda på om din fastighet ligger inom detaljplan.

Vad är en skylt?
Skylt är definierat i plan- och byggförordningen, PBF, som en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

 

Handlingar som krävs för att ansöka om bygglov för skylt är:

 • Ansökningsblankett
 • Detaljritning på skylt med information om mått, kulör, material samt teknisk uppbyggnad, om skylten har belysning ska detta redovisas
 • Situationsplan i skala med markering om var skylten ska placeras
 • Förslag till kontrollplan
 • Fasadritningar (om skylten ska monteras på byggnad)
 • Gärna foto eller fotomontage

Viktigt att ritningarna är skalenliga, har information om fastighetsbeteckning och har en skallinjal.

Du behöver inte bygglov i följande fall:

 • En skylt för ett tillfälligt evenemang och som är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En skylt som är mindre än 1,0 kvadratmeter – eller om det rör sig om en orienteringstavla, mindre än 2,0 kvadratmeter. En sådan skylt får inte placeras inom vägområdet utan trafikverkets medgivande.
  Sätts skylten upp inom ett område eller i närhet till en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt krävs det dock bygglov oavsett skyltens storlek.
 • En skylt som sätts upp inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga eller flagga med kommunvapen.


Skylten ska följa övrig lagstiftning och tekniska egenskaper, PBL 8 kap. 4 §.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer