Tillsyn och olovlig skyltning

Tillsyn och olovlig skyltning

Det är kommunen som ansvarar för tillsyn av skyltning inom och utanför detaljplan. Det är fastighetsägaren som är juridiskt ansvarig för skyltning och är den förste som kontaktas vid överträdelser.

Byggsanktionsavgifter
En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för överträdelser inom detaljplan. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas och beroende på hur stor skyltens area är. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

Vite

Enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS) 1998:814 12§ får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

Blir ett föreläggande eller förbud inte åtlytt får kommunen låta vidta åtgärder på den ansvariges bekostnad.

Kommunen får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Behöver samhällsbyggnadsförvaltningen driva ett tillsynsärende för olovlig skyltning tas även en handläggningsavgift ut för nedlagd tid i ärendet.

Riktlinjer

1. Vid upptäckten av en olovlig skyltning skickas en delgivning till markägaren om att uppvisa tillstånd eller ta bort skylten inom 3 veckor.

2. Efter 1 månad från delgivning tar samhällsbyggnadsnämnden beslut om att utdöma ett vite eller byggsanktionsavgift (om skylten inte tagits bort eller tillstånd uppvisats).

3. Om kommunens beslut inte följs kommer kommunen ta bort skyltarna på den ansvariges bekostnad enligt 12§ Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer