Gårvik Östra

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30 § 78, att anta upprättade handlingar gällande detaljplan för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna Tungenäset, Munkedals kommun, daterade 2022-03-11. Länsstyrelsen beslutade 2022-06-20 att inte överpröva kommunens antagandebeslut.


Under överklagandetiden har två överklaganden inkommit till kommunen. Överklaganden har överlämnats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelande 2022-09-07 att överklagandena har återtagits och att Mark- och miljödomstolen beslutar att avskriva målet.


Sista dag för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut var 2022-09-28. Ingen överklagan har inkommit.


I och med detta vinner detaljplanen laga kraft 2022-09-29.


Planhandlingar