Ödsby 2:24, Carlanders båtvarv

Detaljplan för del av Ödsby 2:24

 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-07 att anta detaljplan för del av Ödsby 2:24, Carlanders Båtvarv, daterad 2010-06-22 och rev. 2010-09-15.


Länstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2§ PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut i enligt med vad som anges i 12 kap. 1§ PBL. föreligger.


Länstyrelsens rättsenhet beslut på överklagan är daterad 2011-06-22.


Vid kontroll av Länstyrelsens om Länstyrelsens beslut överklagats har inget besvär inkommit 2011-08-15.


Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2011-08-15.