Säleby

Förslag till detaljplan för Säleby — verksamhetsområde,   del av fastighet Foss 10:1 och Foss 10:359, Munkedals kommun.
 
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-14 att anta detaljplan för del av Säleby-verksamhetsområde, del av fastighet Foss 10:1 och Foss 10:359, upprättad 2010-10-20 och justerad 2011-05-31.daterad 2010-06-22 och rev. 2010-09-15.

 

Länstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2§ PBL, att inte pröva kommunens antagandebeslut i enligt med vad som anges i 12 kap. 1§ PBL. föreligger.

 

Vid överklagande tidens utgång har inga överklaganden inkommit till kommunstyrelsen.

 

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2011-07-26.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede