Vadholmen 2008

Huvudsyftet med detaljplanen är att reglera markens användning mot bakgrund av de restriktioner som föreslås av geoteknisk expertis.

 

Förutom geotekniska ställningstaganden regleras byggrätter för den befintliga bebyggelsen på Vadholmen.

 

Planområdet är idag huvudsak färdigexploaterat. Endast mindre möjlighet finns till förtätning med enstaka tomtplatser. Föreliggande planförslag innebär ingen utökning av befintligt bebyggelseområde.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede