Gårvik Lökeberg

Ange Bildbeskrivning

Detaljplanen för planområdet, som ligger på Tungenäset, möjliggör för bostadsbebyggelse i ett kustnära läge. Bebyggelsens utformning har anpassats för att smälta in i landskapet och skärgårdsmiljön. I planarbetet har särskild hänsyn tagits till de närliggande Lökebergsristningarna, som utgör ett viktigt kulturarv. Byggnadshöjder och vegetation har anpassats för att inte störa utblickarna från hällristningsområdet.


Detaljplanen har arbetats fram enligt reglerna för s k. utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Planförslaget, daterat 2022-03-18, har varit föremål för granskning under perioden 2022-03-28 till 2022-04-19. Planhandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset Forum, Munkedal, samt på kommunens hemsida. Synpunkterna som inkom under granskningen har tillsammans med kommunens svar sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterat 2022-07-01. Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på kommunens hemsida. Synpunkterna har inneburit att planhandlingarna har behövt justeras till viss del. Kommunen är av uppfattningen att justeringarna av detaljplanen inför antagandeskedet är av sådan art att det inte krävs ett nytt granskningsskede.


Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 28 november 2022. Beslutet överklagades 2022-12-23 till Mark- och miljödomstolen som meddelade beslut 2023-04-21 att avslå överklagandena.

 

Planen vann laga kraft 2023-05-12

Planhandlingar


Övrigt


Utredningar


Samrådshandlingarna

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede