Miljöskydd inom lantbruk

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödsel som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.


Vid vattenskyddsområden råder extra stor känslighet. Du kan behöva söka tillstånd för att sprida gödsel och slam inom ett vattenskyddsområde. Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner ligger inom ett känsligt område och här råder totalt spridningsförbud av gödsel under perioden 1 november till 28 februari.


Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter är det inte tillåtet att sprida gödsel inom områden med detaljplan utan tillstånd från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Mer information om gödsel går att läsa i "Jordbruksverkets information om gödsel och miljö" och "Jordbruksverkets information om hästgödsel".

Användning av kemikalier och bekämpningsmedel

När du använder kemiska produkter och bekämpningsmedel utsätter du både dig själv och din omgivande miljö för risker. Kemikalier och bekämpningsmedel kan orsaka skador på grundvatten, vattenlevande organismer, växtlighet och djurliv.


För bekämpningsmedel finns regler för hur, var och av vem bekämpningsmedel får användas.


Bekämpningsmedel delas in i tre olika farlighetsklasser (1, 2, 3). För att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L krävs det att du har genomgått en behörighetskurs.


Beroende på var bekämpningsmedel används krävs ibland även anmälan eller tillstånd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, exempelvis inom vattenskyddsområden, tomtmark, gårdar till förskolor eller på allmänna lekplatser. Hastiga punktsaneringar är undantagna från den tillståndsplikten, men det måste anmälas till kommunen. Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.


Du kan läsa mer om bekämpningsmedel, skyddsavstånd, tillstånd/anmälan, behörighet och andra bestämmelser på Jordbruksverkets hemsida om växtskydd, i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel och i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Hantering av döda djur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste du på ett säkert sätt ta hand om döda djur inom lantbruket. Alla självdöda djur på ett lantbruk ska lämnas för destruktion till Svensk Lantbrukstjänst. Du kan läsa mer om hantering av döda djur på Jordbruksverkets hemsida.

Förvaring och hantering av avfall

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponi. Avfall ska lämnas till en godkänd mottagare, det är inte tillåtet att själv ta hand om avfall eller elda upp det. Mer information hittar du under avfall och återvinning.

Ensilageplast ska återvinnas

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Precis som med annat avfall är förbjudet att själv elda upp ensilageplast. Svensk ensilageplast retur AB sköter insamlingen av ensilageplast.

Ansökan

Blanketter för ansökan om spridning av bekämpningsmedel, anmälan om miljöfarlig verksamhet med mera hittar du under miljöskydd i vår e-tjänstplattform.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion