Skyddsjakt

Rådjur, grävlingar och andra vilda djur i trädgårdar är inte att anse som en olägenhet enligt miljöbalken. De är därför inte ett ärende för kommunen. Om djuren är aggressiva och du bor i tätort bör du kontakta polis.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om djur utgör en olägenhet för människors hälsa.

Problem med fåglar?

Varje år får miljöenheten ta emot klagomål från allmänheten om störande måsar, trutar och duvor som häckar på hustaken. Klagomålen gäller mest störande skrik från fåglarna under deras häckningsperiod, framförallt sedan äggen kläckts. Då är det för sent att göra något åt saken. Enligt jaktlagen är fågelbon och fågelungar fredade mellan den 1 april – 31 juli.

 

Det är viktigt att komma ihåg att måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i en kuststad som Sotenäs och att deras läten i viss mån hör till stadsbilden på våren och försommaren. Men när de blir för många och bygger bo nära våra bostäder kan deras närvaro bli en störning som inte är acceptabel.

 

Det är fastighetsägarnas ansvar att kontrollera sina tak vad det gäller förekomst av måsbon och vidta åtgärder för att undvika problem längre fram i sommar.

Exempel på åtgärder:

  • Sätt upp nät, trådar eller annan anordning som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Ta bort bon och ägg. Det får dock upprepas flera gånger, eftersom fåglarna gärna bygger nya bon och lägger nya ägg på samma plats. OBS. Förbjudet mellan 1 april och 31 juli.
  • Fastighetsägare kan vända sig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning. Dessa har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga bon.
  • Informera de som bor i din fastighet om att det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
  • Samarbeta gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

 

Observera: Måsarnas träck innehåller smittämnen och parasiter. Vid saneringsarbete rekommenderas andningsskydd och noggrann handhygien.