Riksintressen

Flygfoto från inlandet ut mot kusten. i förgrunden syns en vik. Två fjordar möter sedan varandra innan de tillsammans mynnar ut i havet. På land ses skogs- och jordbrukslandskap.

Saltkällefjorden

Mark- och vattenområden som har så höga värden av något slag att de är av nationell betydelse är så kallade riksintressen. Det finns olika slags riksintressen, kultur- eller naturområden är en typ, kommunikations- eller industrianläggningar en annan. Gemensamt för dessa är att riksintressen inte påtagligt får skadas genom till exempel stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt.

 

Kommuner och länsstyrelser runt om i landet har ett särskilt ansvar för riksintressena vilket bland annat innebär att kommunerna i sin planering ska visa hur områdena skyddas.


I Munkedals kommun finns riksintressen av flera olika slag. På länsstyrelsens kartportal hittar du utbredningen. Se länk under Relaterad information.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede