Fälla träd

Träd på kommunal park- och naturmark ansvarar Munkedals kommun för. Det innebär att privatpersoner inte får lov att fälla träd eller röja sly på kommunal mark.


Olovlig nedtagning av träd på kommunal mark polisanmäls alltid och personen ifråga kan bli ersättningsskyldig.


Vi tar ned träd om:

  • Trädet har nedsatt kondition och anses farligt och kan inte säkras genom beskärning
  • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av exempelvis svamp som medför smittorisk
  • Trädet gallras bort för att gynna omgivande träds utveckling
  • Trädet tas bort för att föryngra beståndet


Då tar vi inte ned träd:

  • Trädet skymmer utsikten
  • Trädet skuggar en tomt eller ett bostadshus
  • Trädet tappar löv, barr eller frön på privat mark eller tomt
  • Trädet orsakar en försämrad tillväxt på privat mark eller tomt
  • Trädet stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning


Träd som står för nära ledningsgator eller järnvägar tar elbolagen och Trafikverket bort själva.

Undantag

Undantag för att röja mindre sly (aldrig träd) kan göras om man har en överenskommelse med Tekniska enheten i Munkedals kommun.

Rapportera träd

Du hjälper oss att hålla kommunens parker och naturområden säkra genom att rapportera träd som ser ut att må dåligt eller upplevs som farliga. Se kontaktuppgifter.