Översiktsplan och detaljplaner

En man står och bläddrar i papper som ligger på ett bord.

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Olika intressen skall vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process.


Det är endast kommunen som har rätt att anta detalj- och översiktsplaner. Kommunen kan bestämma om planläggning ska ske eller inte.

Översiktsplan

Syftet med en översiktsplan är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vatten. Översiktsplanen omfattar hela kommunen.


Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Den är inte juridiskt bindande. Gällande översiktsplan hittar du här.

Detaljplaner

Detaljplaner reglerar markens anvädning och hur bebyggelsen inom kommunen får ske. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. Vid framtagandet av en ny detaljplan ska avvägning av allmänna och enskilda intressen göras. Detaljplanen är juridiskt bindande.


Det är kommunen som avgör när och var en detaljplan ska upprättas. När kommunen vill förändra ett områdes mark- eller vattenanvändning görs det genom en ny detaljplan.

En detaljplan tas vanligen fram i följande steg:

  • En ansökan om planbesked kommer in till kommunen.
  • Beslut om planbesked ges, vid positivt besked tecknas ramavtal med fastighetsägare/exploatör.
  • Om det behövs upprättas ett särskilt planprogram.
  • Förslag till detaljplan upprättas och samråd sker med berörda sakägare och myndigheter.
  • Planförslaget ställs ut för granskning.
  • Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande.
  • Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
  • Förutsatt att planförslaget inte överklagas vinner den
    laga kraft tre veckor efter att planen antagits.
Illustrerad bild av en processslinje.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede