Översiktsplan och detaljplaner

En man står och bläddrar i papper som ligger på ett bord.

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Olika intressen skall vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process.


Det är endast kommunen som har rätt att anta detalj- och översiktsplaner. Kommunen kan bestämma om planläggning ska ske eller inte.

Översiktsplan

Övergripande markanvändning

I Munkedal finns det en översiktsplan från 2018 som täcker hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett vägledande dokument som ska underlätta för kommunens och andra myndigheters beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning.

Detaljplaner

Planen med bindande rättigheter och skyldigheter

Detaljplaner reglerar markens anvädning och hur bebyggelsen inom kommunen får ske. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. Vid framtagandet av en ny detaljplan ska avvägning av allmänna och enskilda intressen göras.


Det är kommunen som avgör när och var en detaljplan ska upprättas. När kommunen vill förändra ett områdes mark- eller vattenanvändning görs det genom en ny detaljplan.

En detaljplan tas vanligen fram i följande steg:

  • En ansökan om planbesked kommer in till kommunen.
  • Beslut om planbesked ges, vid positivt besked tecknas ramavtal med fastighetsägare/exploatör.
  • Om det behövs upprättas ett särskilt planprogram.
  • Förslag till detaljplan upprättas och samråd sker med berörda sakägare och myndigheter.
  • Planförslaget ställs ut för granskning.
  • Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande.
  • Detaljplanen antas av kommunfullmäktige.
  • Förutsatt att planförslaget inte överklagas vinner den
    laga kraft tre veckor efter att planen antagits.
Illustrerad bild av en processslinje.