Bild som visar Samrådesskedet i planprocessen

Ändring av detaljplan för Vässjeområdet, Hällevadsholm

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-02-17 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Hällevadsholm, Vässjeområdet i Munkedals kommun. Ändringen berör befintlig bostadsbebyggelse inom en del av byggnadsplan från 1983, en mindre frimärksplan från 1993 samt ett litet område i norr som angränsar till en byggnadsplan från 1978.


Syftet med ändringen av detaljplanerna är att öka byggrätterna, möjliggöra för utökning av viss kvartersmark samt ta bort en gång- och cykelbana. Ändringen möjliggör för vägsamfälligheten att iordningställa en gemensam parkering för besökare till området. Detaljplanernas ursprungliga syfte har inte ändrats i sak.


En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Kommunen avser att genomföra förändringen med ett standardförfarande, vilket innebär att planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan förslaget antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planförslaget kommer att vara ute på granskning från och med 2022-11-17 till och med 2022-12-08. Under granskningstiden finns möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede