Gårvik Lökeberg

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit emot en begäran om planbesked av fastighetsägaren som fått positivt tillstånd av Byggnadsnämnden. Planområdet ligger norr om befintlig bebyggelse i Gårvik, på Lökeberg.


Ett planprogram, bestående av illustrationskarta och enkel beskrivning har tagits fram. Syftet med planprogrammet är att undersöka möjligheten att tillskapa nya bostäder i området. Planprogrammet har varit på två programsamråd, senaste programsamrådet gjordes under våren 2018. Inkomna synpunkter har sammanställts i två programsamrådsredogörelser, senaste daterad 2018-06-04.


Samråd av planförslaget med berörda sakägare och myndigheter kommer att ske efter att utredningar och samrådshandlingar har tagits fram.

Handlingar

Underlag

Senast ändrad: 2020-07-03

Sidansvarig: Erik Laurell