Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Syftet med detaljplanen för Östra Gårvik är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur.


Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2021-05-14 till och med 2021-06-20. Efter granskningen har SGI krävt förtydliganden utifrån geoteknik och bergteknik. Länsstyrelsen har därför avvaktat med sitt yttrande. Länsstyrelsens yttrande på detaljplanen inkom 2021-12-22. Ett granskningsutlåtande har upprättats och finns tillgängligt.


Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort några mindre justeringar i planförslaget. Kommunen bedömer att justeringarna, som beskrivs i granskningsutlåtandet, inte föranleder en ny granskning.


Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2022 § 78 att anta detaljplanen för Östra Gårvik, Ödsbyfastigheterna, Tungenäset, Munkedals kommun. Tillkännagivandet av Kommunfullmäktiges justerade protokoll Pdf, 1.6 MB. anslogs på kommunens officiella anslagstavla den 3 juni 2022.


Efter antagandet har planen överklagats, vilket innebär att detaljplanen för Östra Gårvik inte vunnit laga kraft. Ärendet har överlämnats till Mark- och miljödomstolen för vidare handläggning.

Planhandlingar


Övrig information


Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Johansson