Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Östra. Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur. På grund av att tidigare förslag på ny detaljplan upphävdes av mark- och miljödomstolen har ett nytt förslag tagits fram.


Detaljplanen för Gårvik Östra har varit ute på samråd under perioden 2019-04-09 till och med 2019-04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2019-05-16. Vid samrådet har det framkommit önskemål om att planområdet ska avgränsas på annat vis. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den reviderade samrådsredogörelsen 2019-12-16 § 148.


Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 2020-01-20 till och med 2020-02-03. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande, godkänt av samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-17 § 15.


Det tidigare granskningsutlåtandet har justerats då frågorna kring översvämning och geoteknik har utretts. Det justerade granskningsutlåtandet, med uppdaterade kommentarer från kommunen, finns nu tillgängligt.


Förslaget till detaljplan för Gårvik Östra är av samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-28 överlämnat till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Kommunfullmäktige förväntas besluta om planens antagande 2020-10-26.

Handlingar

Underlag

Senast ändrad: 2020-10-01

Sidansvarig: Erik Laurell