Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Syftet med detaljplanen för Östra Gårvik är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2020-01-20 till och med 2020-02-03. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detta har sedan justerats då frågorna kring översvämning, berginventering och geoteknik har utretts. Det justerade granskningsutlåtandet, med uppdaterade kommentarer från kommunen, finns tillgängligt.

 

På grund av ytterligare synpunkter har planförslaget justerats något. Det har därför varit ute på ny granskning under perioden 2021-05-14 till och med 2021-06-20.

 

Efter granskningen har SGI krävt förtydliganden utifrån geoteknik och bergteknik. Länsstyrelsen avvaktar därför med sitt granskningsyttrande. Samtliga granskningsyttranden förväntas ha inkommit under januari månad 2022. Därefter kan granskningsutlåtande upprättas.

Planhandlingar


Övrig information


Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell