Munkedals kommunvapen

Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Syftet med detaljplanen för Östra Gårvik är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur.

 

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 2021-05-14 till och med 2021-06-20. Efter granskningen har SGI krävt förtydliganden utifrån geoteknik och bergteknik. Länsstyrelsen har därför avvaktat med sitt yttrande. Länsstyrelsens yttrande på detaljplanen inkom 2021-12-22. Ett granskningsutlåtande har upprättats och finns tillgängligt.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort några mindre justeringar i planförslaget. Kommunen bedömer att justeringarna, som beskrivs i granskningsutlåtandet, inte föranleder en ny granskning. Beslut om antagande förväntas ske i Kommunfullmäktige 2021-05-30.

Planhandlingar


Övrig information


Utredningar