Munkedals kommunvapen

Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Östra. Syftet med detaljplanen är att anpassa byggrätter så att helårsboende underlättas och området ges en sammanhållen struktur. På grund av att tidigare förslag på ny detaljplan upphävdes av mark- och miljödomstolen har ett nytt förslag tagits fram. Planförslaget uppförs med ett s k. standardförfarande och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 2018:1370)


Detaljplanen för Gårvik Östra har varit ute på samråd under perioden 2019-04-09 till och med 2019-04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2019-05-16. Vid samrådet har det framkommit önskemål om att planområdet ska avgränsas på annat vis. Samhällsbyggnadsnämnden godkände samrådsredogörelsen och den nya planområdesavgränsningen, 2019-05-24 § 73.

 

Planhandlingarna kommer nu att revideras och ställas ut för granskning under hösten


Samrådshandlingar


Underlagshandlingar