Munkedals kommunvapen

Gårvik Östra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Östra. Syftet med detaljplanen är att skapa större byggrätter och ge området en sammanhållen struktur. På grund av att tidigare förslag på ny detaljplan upphävdes av mark- och miljödomstolen har ett nytt förslag tagits fram.


Detaljplanen för Gårvik Östra har varit ute på samråd under perioden 2019-04-09 till och med 2019-04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2019-05-16. Vid samrådet har det framkommit önskemål om att planområdet ska avgränsas på annat vis. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den reviderade samrådsredogörelsen 2019-12-16 § 148.


Planförslaget kommer att ställas ut på granskning från och med 2020-01-20 till och med 2020-02-03. Berörda sakägare har under granskningstiden möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.


Granskningshandlingar


Underlagshandlingar