Gårvik Västra

Ange Bildbeskrivning

Kommunen har tagit fram ett nytt förslag på detaljplan för Gårvik Västra. Syftet med detaljplanen är att planlägga befintliga anläggningar och byggnader samt utöka byggrätter för bostäder i området. Inom området prövas också möjligheten att planlägga för ny bebyggelse. Vidare är syftet att planlägga befintlig samlingslokal och badplats. Allmän plats ändras genom möjliggörande av breddning av gator och att befintliga tillfarter hamnar inom gata. Vidare underlättas utbyggnad av kommunalt VA-nät där det krävs, genom att tillgängliggöra området för underjordiska ledningar.

 

Kommunen bedömer att detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten. Detaljplanen handläggs därför med utökat förfarande.

 

Detaljplaneförslaget är ute på samråd under perioden 2021-07-06 till 2021-08-31.

Handlingar

Övrig informaton


Samrådsredogörelse från 2019:

Eftersom planen då hade en annan avgränsning visas även samrådsredogörelse för Östra Gårvik


Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell