Munkedals kommunvapen

Kviström 1:17

Ange Bildbeskrivning

Förslag till detaljplan för del av Kviström 1:17, Munkedals kommun.

 
Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 24 april till 26 maj 2010. Ett utlåtande har upprättas för de inkomna skriftliga synpunkterna. Planförslagets stabilitet och bullerfrågan längst med Stalevägen föranleder komplettering och justering av planhandlingarna.