Munkedal Brudås

Bild visande planens plats i inledningsskedet av planprocessen

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Brudås förskola, del av Foss 13:9 och 12:8 m.fl. Planområdet är beläget i Munkedals tätort, söder om centrum. Detaljplanen uppförs med ett så kallat standardförfarande.


Planens syfte är att möjliggöra för en ny förskola med en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö.


Detaljplanen har varit ute på granskning mellan 2021-05-27 till och med 21-06-17. Planhandlingarna har justerats något efter granskningen och detaljplanen antogs den 21-09-24 av Samhällsbyggnadsnämnden. Planen vinner laga kraft om ingen överklagan inkommit senast 21-10-18.

Planhandlingar

Övrig information

Utredningar

Senast ändrad:

Sidansvarig: Erik Laurell