Munkedals kommunvapen

Munkedal Brudås

Bild visande planens plats i inledningsskedet av planprocessen

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Brudås förskola, del av Foss 13:9 och 12:8 m.fl. Planområdet är beläget i Munkedals tätort, söder om centrum. Detaljplanen uppförs med ett så kallat standardförfarande.


Planens syfte är att möjliggöra för en ny förskola med en ändamålsenlig pedagogisk utemiljö.


Detaljplanen har varit ute på samråd från 2021-03-02 till 2021-03-23. Länsstyrelsen, berörda myndigheter och andra som har intresse av förslaget har haft möjlighet att
lämna synpunkter. En samrådsredogörelse finns tillgänglig.


Planhandlingarna har reviderats och detaljplanen har varit ute på granskning mellan 2021-05-27 till och med 21-06-17. Granskningsutlåtande finns nu tillgängligt.

Planhandlingar

Övrig information

Utredningar