Ödsby, Bergsvik

Ange Bildbeskrivning

Kommunen undersöker möjligheten att planlägga området. Detaljplanens syfte är att planlägga för nya bostadstomter inom Bergsvik samt medge utökad byggrätt för befintliga bostadsfastigheter.

 

Planförslaget har varit på samråd under 2011/2012. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2012-03-30. Planförslaget har varit på granskning två gånger, 2013 och 2015. Eftersom planen kommer att behöva förändras efter granskningen behöver en ny granskning ske. Granskningsutlåtande för 2015 kommer upprättas och besvaras utifrån nuvarande förutsättningar.

 

Kommunen går igenom och uppdaterar utredningar och planhandlingar. Dagvatten, trafik och geoteknik ses över och kommunen för en dialog med Västvatten.

 

När utredningarna är klara kommer planhandlingarna justeras och därefter kan en ny granskning ske. Granskningen förväntas att genomföras 2022.

Handlingar


Övriga handlingar

 

Underlag

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede