Munkedals kommunvapen

Torreby Hotell

Ange Bildbeskrivning

Exploatören har fått positivt planbesked för del av
fastigheten Torreby 3:154. Syftet med planarbetet är att pröva markens lämplighet för hotellverksamhet.

 

Samråd kommer att ske med berörda sakägare och myndigheter under våren 2019.