Vadholmen Södra

Ange Bildbeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för Vadholmen Södra. Planområdet berör fastigheterna Foss 2:81, 2:82 m.fl. och är beläget mellan Bohusbanan och Örekilsälven. Detaljplanen uppförs med ett s.k. utökat förfarande. Planförslagets syfte är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumutveckling. Planförslaget överensstämmer i huvudsak med den gällande översiktsplanen.


Planförslaget har varit ute på samråd, inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2020-05-05, som finns tillgänglig på kommunens hemsida. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-18 § 51 att godkänna samrådsredogörelsen och låta förvaltningen ta fram och ställa ut granskningshandlingar.


Planförslaget har varit utställt för granskning och inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2020-11-23.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Underlag

Senast ändrad: 2020-12-09

Sidansvarig: Erik Laurell