Översiktsplan 2018

Framsidan till översiktsplan 2018. Underrubrik Strategier och framtidsplaner och med en bild på ett konstverk av sten och en blå himmel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan 2018. Denna bygger till största del på föregående översiktsplaner.


Under hösten 2018 ställdes förslaget ut för granskning. Inkomna synpunkter har bearbetats, kommenterats samt delvis inarbetats i antagandehandlingen för Översiktsplan 2018 eller hänvisats till pågående arbete med ny digital översiktsplan, ÖP2040. Hur enskilda synpunkter har bemötts kan du läsa i dokumentet Granskningsutlåtande.


Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att anta Översiktsplan 2018. Beslutet skulle vunnit laga kraft 17 maj men har överklagats.


Antagandehandlingar

Granskningshandling

Bilagor

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Johansson