Gällande översiktsplan

Framsidan på dokumentet Översiktsplan 2018. Ovanpå en bild med klarblå himmel står Översiktsplan 2018, DEL 1, Strategier och framtidsplaner, Antagandehandling april 2021. Nedanför texten syns ett stort konstverk i sten där träd och en fågelsilhuett anas.

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Den är inte juridiskt bindande.

Översiktsplan 2018

Kommunfullmäktige beslutade att anta den nya översiktsplanen i 26 april 2021. Planen vann laga kraft 25 juli 2022 till följd av överklagan hos förvaltningsrätten.


Översiktsplan 2018 bygger till största del på föregående översiktsplan Framtidsplan ÖP 14. Översiktsplanen är indelad i två delar där del ett ”Strategier och framtidsplaner” är den politiska delen och del två redogör för kommunens planeringsförutsättningar.


Antagandehandlingar

Granskningshandling

Bilagor

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede